Hemweg-coalitie en Burgerinitiatief Hete Kolen samen verder met crowdfundactie!

De Hemweg-coa­li­tie en Burgerinitiatief Hete Kolen gaan samen ver­der met crowd­fun­d­ac­tie! De site met het geza­men­lij­ke crowd­fund­plat­form is van­daag gelan­ceerd. Het is van­af nu ook moge­lijk voor ieder­een om de bij ons inge­leg­de toe­zeg­ging te stor­ten op het ver­nieuw­de crowd­fund­plat­form wij​wil​len​hem​weg​.nl!


HELP DE ACTIE VERDER TE VERSPREIDEN

We kun­nen alle hulp en onder­steu­ning van bewo­ners, loka­le orga­ni­sa­ties en onder­ne­mers van Amsterdam goed gebrui­ken. Draag dus ook uw steen­tje bij en orga­ni­seer een actie of draag op een ande­re manier bij aan dit bur­ger­ini­ti­a­tief!

IK WIL HELPEN!

DEEL JULLIE ACTIES MET ONS OP FACEBOOK

Wij roe­pen daar­om op om uw plan­nen, idee­ën, cre­a­ties en span­nen­de acties met ons te delen! Heeft u foto’s of video’s van uw betrok­ken­heid die u graag op onze web­si­te zou wil­len zien? Heeft u wil­de plan­nen of idee­ën voor een actie? Of heeft u al een actie­groep of cre­a­tie­ve meetup in het leven geroe­pen om geld op te halen voor onze crowd­fun­ding? Deel het met ons!

DEEL JE ACTIE!

 

Laatste Nieuws

Update: Crowdfund De hete Kolen Uit Het Vuur’ slecht de 10.000 Euro

De crowd­fund-​actie van bur­ger­ini­ti­a­tief Hete Kolen heeft deze week al 10.000 Euro aan dona­ties toe­ge­zegd gekre­gen! Steunbetuigingen kwa­men van­uit alle wind­stre­ken bin­nen: van Canada tot Nieuw Zeeland wist men onze site te vin­den!   We zijn hier enorm trots op en wil­len de meer dan 250 dona­teurs bedan­ken voor de toe­zeg­gin­gen! waar­om u nog geen geld … 

Geschatte kosten sluiting kolencentrale lachertje tegenover besparingen

Nu meer­de­re par­tij­en in Amsterdam, samen met de gemeen­te, aan Nuon te ken­nen heb­ben gege­ven de kolen­cen­tra­le aan de Hemweg te wil­len over­ne­men om te ont­man­te­len, schermt de ener­gie­le­ve­ran­cier met een indruk­wek­kend bedrag van ruim 50mil­joen aan tota­le kos­ten. Dat is ech­ter krui­mel­werk tegen­over de gigan­ti­sche bespa­rin­gen die de slui­ting met zich mee­brengt.   50 … 

Over de actie

NUON en de Rijksoverheid doen al veel te lang over het slui­ten van de laat­ste kolen­cen­tra­le van Amsterdam aan de Hemweg. Op 24 maart 2017 lazen wij in het Parool dat NUON de kolen­cen­tra­le moge­lijk wil ver­ko­pen aan een ande­re pro­du­cent. Dat zou kun­nen bete­ke­nen dat deze dan tot 2034 open blijft! Dat wil­len wij voor­ko­men!

Geïnspireerd door het ini­ti­a­tief van Energiecoöperatie VanDeBron, die heeft laten weten 1 mil­joen euro te wil­len inves­te­ren in de slui­ting van de kolen­cen­tra­le, is het Bewonersinitiatief Hete Kolen opge­richt. Het doel van dit bewo­ners­ini­ti­a­tief is om de kolen­cen­tra­le aan de Hemweg zo snel moge­lijk te slui­ten, door een bij­dra­ge te leve­ren aan de koop van deze cen­tra­le.

Op 28 maart 2017 heb­ben wij daar­om onze crowd­fun­dings-cam­pag­ne gelan­ceerd. Via www​.hete​ko​len​.amsterdam kan ieder­een aan­ge­ven hoe­veel hete kolen hij of zij bereid is uit het vuur te crowd­fun­den voor de aan­koop en slui­ting van de kolen­cen­tra­le! Daarmee laten we aan NUON, de gemeen­te Amsterdam en de Rijksoverheid zien dat vele Amsterdammers de kolen­cen­tra­le zo snel moge­lijk wil­len slui­ten.

In de komen­de twee weken zul­len wij een stich­ting oprich­ten voor dit doel of gaan we deze hulp­ac­tie onder­bren­gen bij een bestaan­de orga­ni­sa­tie. Vanaf dat moment pas­sen wij de web­si­te aan, zodat ieder­een direct de hete kolen kan done­ren. Alle aan­mel­din­gen die tot die tijd bin­nen komen krij­gen van­af dat moment een beta­lingslink toe­ge­stuurd. Alle toe­ge­zeg­de dona­ties zul­len altijd alleen voor het doel van deze actie wor­den gebruikt.

*Totdat onze stich­ting is opge­richt zijn alle crowd­fund­toe­zeg­gin­gen vrij­blij­vend.


Bewonersinitiatief Hete Kolen is opge­richt door:

  • Maartje Eigeman
  • Vincent Feith
  • Floris Hesseling
  • Mees Meester
  • Irmin van der Meijden
  • Marinus Knulst
  • Zowie Viergever
 

Veelgestelde vragen

Wat gaan jul­lie met het geld doen als de kolen­cen­tra­le niet gekocht wordt?

Het opge­haal­de bedrag zal alleen gebruikt wor­den voor de koop van de kolen­cen­tra­le aan de Hemweg te Amsterdam, met als doel deze te slui­ten. Als dit niet moge­lijk blijkt zul­len we alle toe­ge­zeg­de bedra­gen annu­le­ren of beta­lin­gen terug­stor­ten.

NUON heeft aan­ge­ge­ven dat er tien­tal­len mil­joe­nen nodig is voor de ver­koop van de kolen­cen­tra. Ook als er 1 mil­joen wordt gecrowd­fund, draagt dit toch niks bij?

Binnen 2 dagen is er al een bedrag van 3 mil­joen beschik­baar gesteld door Energiecoöperatie VanDeBron, gemeen­te Amsterdam en Tony Chocolony. Daar komen mis­schien nog wel meer inves­teer­ders bij! Met deze crowd­fun­ding wil­len we als stad ook ons steen­tje bij­dra­gen aan een scho­ne lucht en een duur­za­me toe­komst voor ons alle­maal. We crowd­fun­den de hete kolen uit het vuur!

Daarnaast wil­len we met deze actie ook voor­al aan NUON, de gemeen­te Amsterdam en de Rijksoverheid laten zien dat veel men­sen de kolen­cen­tra­le zo snel moge­lijk wil­len slui­ten! Dat bete­kent dus dat we niet lan­ger meer kun­nen wach­ten met seri­eu­ze onder­han­de­lin­gen hier­over.

Wie krijgt het geld?

Voorlopig hoe­ven men­sen alleen te laten weten hoe­veel geld ze van plan zijn om te steu­nen. In de tus­sen­tijd gaan we een stich­ting opzet­ten met als doel de koop van de kolen­cen­tra­le om deze te slui­ten. We zul­len ook de moge­lijk­heid ver­ken­nen om aan te slui­ten bij een ande­re orga­ni­sa­tie met ver­ge­lijk­ba­re doel­stel­ling. De toe­ge­zeg­de dona­ties zul­len alleen voor het doel van de cam­pag­ne wor­den gebruikt. Nooit voor iets anders. Als we een goe­de oplos­sing heb­ben gevon­den, zul­len alle aan­mel­din­gen die tot die tijd bin­nen zijn komen, een beta­lingslink krij­gen toe­ge­stuurd. Pas als die beta­ling is gedaan is de dona­tie defi­ni­tief.

Wat is er mis met de kolen­cen­tra­le?

Greenpeace schrijft hier onder ande­re over: Kolencentrales sto­ten veel CO2 uit. Zo leve­ren ze 30% van de stroom die we in Nederland ver­brui­ken en sto­ten daar­bij 65% van de tota­le emis­sies van de elek­tri­ci­teits­pro­duc­tie uit. Daarmee zijn ze ver­ant­woor­de­lijk voor 15% van de tota­le CO2-emis­sies van Nederland. Bovendien sto­ten ze fijn­stof, stik­stof en kwik uit, met nega­tie­ve gevol­gen voor gezond­heid en mili­eu. Het is moei­lijk in te zien hoe de kolen­cen­tra­les op de mid­del­lan­ge ter­mijn nog alle­maal onder­deel kun­nen zijn van een ver­duur­za­mend ener­gie­sys­teem.”

Maar ook NUON zelf geeft aan dat de slui­ting van de kolen­cen­tra­le van belang is voor de trans­for­ma­tie van fos­sie­le naar duur­za­me ener­gie

Ik kan niet (veel) geld mis­sen, maar ik zou dit ini­ti­a­tief toch graag steu­nen. Hoe kan ik mee­doen?

Het zou fan­tas­tisch zijn als we als stad ook 1 mil­joen bij kun­nen dra­gen. Maar alle klei­ne kool­tjes hel­pen. Ook als je lie­ver geen finan­ci­ë­le bij­dra­ge levert kan je op vele ande­re manie­ren deze crowd­fun­ding steu­nen. Lees er hier meer over.

Tijdlijn

Energiecoöperatie VanDeBron heeft met haar ini­ti­a­tief een sneeuw­bal­ef­fect ver­oor­zaakt. Wij kun­nen als Amsterdammers deze sneeuw­bal door laten rol­len door ook 1 mil­joen op te halen voor de aan­koop en het slui­ten van de kolen­cen­tra­le!

De ontwikkelingen tot nu toe:

13-04-2017

Collega-​werk­ge­vers, doe mee en steek uw nek uit. Laat werk­ne­mers van de Hemwegcentrale over­stap­pen naar een inno­va­tie­ve bran­che mét toe­komst­per­spec­tief.

Source: Nieuwe toe­komst voor Nuon-​mede­wer­kers van de Hemwegcentrale

13-04-2017

We zijn niet tegen slui­ting van de kolen­cen­tra­les en zijn voor duur­zaam­heid en een beter mili­eu, maar er moet wel een eer­lij­ke com­pen­sa­tie komen voor ieder­een’, zegt Berthus van Manen, al 38 jaar werk­zaam in de kolen­over­slag. De FNV pleit al lan­ger voor een kolen­fonds, zoals het vroe­ge­re mijn­wer­kers­fonds. Een breed soci­aal fonds voor de héle kolen­ke­ten. In totaal staan er 2800 banen op de tocht, waar­van 2200 in de vijf kolen­cen­tra­les zelf en zo’n 600 banen in de opslag, over­slag en ver­voer van kolen.

Source: FNV pro­tes­teert bij NUON cen­tra­le

07-04-2017
Wat doe je als de over­heid wei­gert om kolen­cen­tra­les te slui­ten? Dan koop je er gewoon zelf een­tje op. Energieleverancier Vandebron, stich­ting DOEN en ande­re par­tij­en boden onlangs €5 mil­joen voor de Hemweg-​cen­tra­le in Amsterdam. Vanaf nu loopt het bod con­ti­nu op dank­zij een unie­ke crowd­fun­ding-​actie.

Source: Wij wil­len Hemweg. En jij? | Greenpeace Nederland

07-04-2017
De crowd­fun­ding­ac­tie Wij wil­len #Hemweg’ is gestart. Doel is de Amsterdamse kolen­cen­tra­le van Nuon zo snel moge­lijk te slui­ten. Naast Vandebron, Triodos Bank en Stichting DOEN, heb­ben Greenpeace Nederland en bur­ger­ini­ti­a­tief Hete Kolen zich aan­ge­slo­ten.
 

Source: Crowdfundingactie van start om kolen­cen­tra­le in Amsterdam te slui­ten – Groene Courant

06-04-2017

De crowd­fund-​​actie van bur­ger­ini­ti­a­tief Hete Kolen heeft deze week al 10.000 Euro aan dona­ties toe­ge­zegd gekre­gen! Steunbetuigingen kwa­men van­uit alle wind­stre­ken bin­nen: van Canada tot Nieuw Zeeland wist men onze site te vin­den!

Source: Update: Crowdfund De hete Kolen Uit Het Vuur’ slecht de 10.000 Euro

05-04-2017

Source: Motie Zaanstad voor slui­ting kolen­cen­tra­le Hemweg

Donderdagavond 6 april wordt door ROSA een motie inge­diend tij­dens de raads­ver­ga­de­ring, samen met de PvdA, GL, SP en D66, zo wordt de woens­dag­avond ervoor aan­ge­kon­digd.

De motie roept het col­le­ge op zich uit te spre­ken voor slui­ting van de cen­tra­le en dit bestuur­lijk te bena­druk­ken, zoals bij­voor­beeld op dit moment bij de infor­ma­teur van een nieuw kabi­net. Ook roept de motie de gemeen­te Zaanstad op dit ini­ti­a­tief actief te pro­mo­ten.

De motie: https://zaanstad.raads​in​for​ma​tie​.nl/​d​o​c​u​ment/5185855/​​1/​​Motie_​​vreemd_​​Hemwegcentrale_2

04-04-2017

Maandag komen de werk­ne­mers van het Amsterdamse kolen­over­slag­be­drijf OBA bij­een, mor­gen vol­gen hun collega’s in Rotterdam. Stilleggen van cen­tra­les is de laat­ste optie, maar onze men­sen wor­den onge­dul­dig,” zegt vak­bonds­be­stuur­der Cees Bos.

Vakbond FNV Havens maakt zich gro­te zor­gen nu drie van de vier par­tij­en aan de for­ma­tie­ta­felD66, CDA en GroenLinks – voor­stan­ders zijn van het slui­ten van kolen­cen­tra­les. Maar zich vast­leg­gen op een com­pen­sa­tie­fonds wil­len ze niet.”

Source: Personeel van kolen­cen­tra­les dreigt met sta­king

04-04-2017

In die­zelf­de peri­o­de van­af 2010, pre­cies gedo­mi­neerd door de kabi­net­ten onder Mark Rutte, stoot­te Nederland 9 pro­cent meer uit. De rap­por­ten van de Emissie Autoriteit en van de Europese Commissie zijn het belang­rijk­ste resul­taat van het Europese sys­teem van emis­sie­rech­ten.

Source: CO2-​uit­stoot Nederland in 2016 hoog­ste ooit geme­ten – Economie – Voor nieuws, ach­ter­gron­den en columns

03-04-2017

In totaal staan er in Nederland nog vijf wer­ken­de kolen­cen­tra­les. Bij een slui­ting van de cen­tra­les ver­dwij­nen 2800 banen, becij­fer­de het minis­te­rie van Economische Zaken in 2016. De vak­bond pleit ervoor dat de over­heid een bedrag van 600 tot 800 mil­joen euro vrij­maakt als com­pen­sa­tie voor het banen­ver­lies.

Source: FNV wil 600 tot 800 mil­joen ter com­pen­sa­tie werk­lo­zen als kolen­cen­tra­les slui­ten – Economie – Voor nieuws, ach­ter­gron­den en columns

02-04-2017

Beschouwen we het bedrag van 250 mil­joen als de waar­de die de cen­tra­le heeft voor Nuon, dan lijkt het bedrag roos­kleu­rig maar niet onre­a­lis­tisch. Een onaf­han­ke­lijk advies­bu­reau schat­te de waar­de in gun­sti­ge omstan­dig­he­den op 200 mil­joen euro. Maar Nuon claimt een markt­waar­de van 250 mil­joen voor de Hemwegcentrale. Geen markt­par­tij zal bereid zijn dat bedrag neer te tel­len, gezien de kans op ver­vroeg­de slui­ting en de slech­te voor­uit­zich­ten voor de kolen­sec­tor. We beoor­de­len de stel­ling daar­om als gro­ten­deels onwaar.

Source: <span class=“caps”>NRC</​span> checkt: <span class=“push-single”></span>​<span class=“pull-single”>‘</span>Marktwaarde Hemwegcentrale is 250 mil­joen euro’ – Onwaar!

31-03-2017

Sluiting van de kolen­cen­tra­le aan de Amsterdamse Hemweg zal geen 55 mil­joen euro kos­ten, zoals eige­naar Nuon zegt, maar hoog­uit 10 mil­joen euro. Dat zegt Arnoud Kamerbeek, ener­gie-​expert en voor­ma­lig bestuurs­voor­zit­ter van de Zeeuwse ener­gie­maat­schap­pij Delta. Onder zijn lei­ding sloot Delta zijn kolen­cen­tra­le.

Source: Experts: slui­ting Amsterdamse kolen­cen­tra­le goed­ko­per dan eige­naar Nuon beweert – Economie – Voor nieuws, ach­ter­gron­den en columns

30-03-2017

Source: Bod op Hemwegcentrale ver­hoogd naar 5 mil­joen – Amsterdam – <span class=“caps”>PAROOL</​span>

Triodos Bank, Stichting Doen en een bie­der die lie­ver ano­niem blijft doen drie mil­joen bij het eer­de­re bod van de gemeen­te Amsterdam en Vandebron. Allemaal heb­ben zij een mil­joen euro over voor de oud­ste kolen­cen­tra­le, zo maakt ini­ti­a­tief­ne­mer Remco Wilcke van ener­gie­be­drijf Vandebron don­der­dag­avond bekend bij EenVandaag.

Natuur & Milieu heeft bere­kend dat Nederland zich 1,4 mil­jard euro kan bespa­ren als de Hemwegcentrale in 2020 zou dicht­gaan. Dat bedrag hoeft dan niet te wor­den betaald aan maat­re­ge­len om gezond­heids- en kli­maat­scha­de tegen te gaan.

Lees ook: Met een paar mil­joen krijg je een kolen­cen­tra­le niet dicht

26-03-2017

Persbericht: Amsterdammers star­ten hulp­ac­tie ​Crowdfund de hete kolen uit het vuur!’

​Amsterdam, 26 maart 2017. Een groep Amsterdammers is afge­lo­pen week­end gestart met een hulp­ac­tie voor het slui­ten van de laat­ste kolen­cen­tra­le van de stad, een ini­ti­a­tief van Energiecoöperatie VanDeBron. Via de web­si­te www​.hete​ko​len​.amsterdam kun­nen hete kolen uit het vuur gecrowd­fund wor­den!

Source: Amsterdammers star­ten hulp­ac­tie: Crowdfund de hete kolen uit het vuur!’

25-03-2017
Wethouder Abdeluheb Choho van Amsterdam heeft er een mil­joen euro voor over om de kolen­cen­tra­le in de stad te kun­nen slui­ten. Hij gaat de gemeen­te­raad vra­gen dat bedrag ter beschik­king te stel­len. Nuon is bereid met Amsterdam te onder­han­de­len over de ver­koop van de kolen­cen­tra­le.

Source: Amsterdam wil af van kolen­cen­tra­le en heeft daar zelfs een mil­joen voor over – Economie – Voor nieuws, ach­ter­gron­den en columns

24-03-2017

Nuon is op zoek naar een koper voor de cen­tra­le die nog tot 2024 mee zou moe­ten kun­nen. Vandebron wordt die nieu­we eige­naar in ieder geval niet. De con­cur­rent van Nuon bood don­der­dag 1 mil­joen euro op de cen­tra­le, naar eigen zeg­gen omdat Hemweg-8 Vandebron een doorn in het oog is.

Nuon wil de laat­ste kolen­cen­tra­le graag kwijt en deed minis­ter Henk Kamp van Economische Zaken in decem­ber al een het aan­bod de cen­tra­le te slui­ten. Toen Kamps mil­jar­den­sub­si­dies voor het bij­sto­ken van bio­mas­sa naar ande­re kolen­cen­tra­les gin­gen, zag Nuon geen ande­re uit­weg meer.

Source: Nuon wijst bod Vandebron op Hemweg-8 af – Amsterdam – PAROOL

24-03-2017

Source: Ook Tony’s Chocolonely heeft inte­res­se in Hemwegcentrale

Na stroom­le­ve­ran­cier Vandebron en de gemeen­te Amsterdam ver­klaart ook cho­co­la­de­ma­ker Tony’s Chocolonely zich bereid een mil­joen euro uit te trek­ken voor de Hemwegcentrale, de laat­ste kolen­cen­tra­le van ener­gie­be­drijf Nuon.

Lees ook: In 2030 wil de Amsterdamse haven af van steen­kool: wordt de haven trend­set­ter?