Update: Crowdfund De hete Kolen Uit Het Vuur’ slecht de 10.000 Euro

De crowd­fund-actie van bur­ger­ini­ti­a­tief Hete Kolen heeft deze week al 10.000 Euro aan dona­ties toe­ge­zegd gekre­gen! Steunbetuigingen kwa­men van­uit alle wind­stre­ken bin­nen: van Canada tot Nieuw Zeeland wist men onze site te vin­den!

 

We zijn hier enorm trots op en wil­len de meer dan 250 dona­teurs bedan­ken voor de toe­zeg­gin­gen!

waarom u nog geen geld heeft overgemaakt

Wij heb­ben op deze site uw dona­tie ver­werkt als toe­zeg­ging. De keu­ze om geld laten innen door ons of direct over te maken heb­ben we nooit aan­ge­bo­den, omdat wij als spon­taan bur­ger­ini­ti­a­tief daar nog niet de juis­te papie­ren voor had­den, en nog niet waren aan­ge­slo­ten bij een crowd­fund­plat­form.

groot nieuws eind deze week: eindelijk echt doneren!

Eind van deze week komen we met groot nieuws. Hou onze com­mu­ni­ca­tie­ka­na­len en het nieuws in de gaten! U krijgt dan ook te horen waar u uw dona­ties ein­de­lijk echt kunt done­ren 🙂

 

Geschatte kosten sluiting kolencentrale lachertje tegenover besparingen

Nu meer­de­re par­tij­en in Amsterdam, samen met de gemeen­te, aan Nuon te ken­nen heb­ben gege­ven de kolen­cen­tra­le aan de Hemweg te wil­len over­ne­men om te ont­man­te­len, schermt de ener­gie­le­ve­ran­cier met een indruk­wek­kend bedrag van ruim 50mil­joen aan tota­le kos­ten. Dat is ech­ter krui­mel­werk tegen­over de gigan­ti­sche bespa­rin­gen die de slui­ting met zich mee­brengt.
HEMC-logo-GOUD-ORANJE
 

50 miljoen aan kosten?

Een groot deel van dit bedrag wordt in gro­ve sla­gen becij­ferd aan de hand van te ver­wach­ten ont­slag­ver­goe­din­gen en ww-uit­ke­rin­gen voor de huid­ge werk­ne­mers.
Voorbij de dis­cus­sie in hoe­ver­re Nuon denkt daar­aan te kun­nen en mogen mee­be­ta­len, staat dit bedrag hele­maal los van de uit­ein­de­lij­ke koop­waar­de van de kolen­cen­tra­le zelf.
 

1,4 miljard aan besparingen!

Mochten we als bewo­ners samen met de gemeen­te uit­ein­deljk toch die 50mil­joen aan tota­le kos­ten moe­ten gaan dra­gen, dan doen we dat zon­der eni­ge zor­gen. Want deze val­len in het niet met het bedrag wat bespaard gaat wor­den bij de slui­ting van de kolen­ce­tra­le: wel 1,4miljard!

Steun daarom nu onze crowdfund!

[give_­form id=“94” display_style=“button” continue_button_title=“Ik wil ook wel 1,4miljard bespa­ren!”]

Persbericht: Amsterdammers starten hulpactie: Crowdfund de hete kolen uit het vuur!’

Persbericht: Amsterdammers star­ten hulp­ac­tie Crowdfund de hete kolen uit het vuur!’

Amsterdam, 26 maart 2017. Een groep Amsterdammers is afge­lo­pen week­end gestart met een hulp­ac­tie voor het slui­ten van de laat­ste kolen­cen­tra­le van de stad, een ini­ti­a­tief van Energiecoöperatie VanDeBron. Via de web­si­te www​.hete​ko​len​.amsterdam kun­nen hete kolen uit het vuur gecrowd­fund wor­den! Iedereen wordt opge­roe­pen om een bij­dra­ge te leve­ren: bewo­ners uit alle stads­de­len, van Zuidoost tot aan Nieuw-West, bedrij­ven en orga­ni­sa­ties zoals super­mark­ten, scho­len, maat­schap­pe­lij­ke instel­lin­gen en loka­le ener­gie­co­ö­pe­ra­ties. Schone lucht ade­men wij alle­maal en een duur­za­me toe­komst is voor ieder­een!

Wij wil­len VanDeBron, de wet­hou­der en Tony Chocolonely hel­pen om samen met heel Amsterdam onze hete kolen uit het vuur te halen en de kolen­cen­tra­le te slui­ten!’

Op vrij­dag 24 maart, start­te Energiecoöperatie VanDeBron een actie om de kolen­cen­tra­le te slui­ten en bood hier­voor 1 mil­joen uit eigen por­te­mon­nee aan NUON. In navol­ging heeft de Amsterdamse wet­hou­der Duurzaamheid Abdeluheb Choho het bedrag ver­dub­beld nar 2 mil­joen euro. Tony Chocolony wil graag in de oude kolen­cen­tra­le een eer­lij­ke cho­co­la­de­fa­briek star­ten en heeft de inleg naar 3 mil­joen ver­hoogd. Wij wil­len VanDeBron, de wet­hou­der en Tony Chocolonely hel­pen om samen met heel Amsterdam onze hete kolen uit het vuur te halen en de kolen­cen­tra­le te slui­ten. Het zou fan­tas­tisch zijn als we als stad ook 1 mil­joen bij kun­nen dra­gen. Maar alle klei­ne kool­tjes hel­pen.” aldus Floris Hesseling names het bewo­ners­ini­ti­a­tief.

Bij regu­lie­re ver­koop van de de kolen­cen­tra­le, aan een ande­re ener­gie­pro­du­cent,  blijft deze nog tot 2034 open.

Als het niet lukt om vol­doen­de geld op te halen dan ver­koopt NUON de kolen­cen­tra­le aan een ande­re ener­gie­pro­du­cent en blijft deze nog tot 2034 open.

Help mee en crowd­fund de hete kolen uit het vuur! www​.hete​ko​len​.amsterdam


De hulp­ac­tie loopt van 28 maart tot en met 28 mei!