Over de actie

NUON en de Rijksoverheid doen al veel te lang over het slui­ten van de laat­ste kolen­cen­tra­le van Amsterdam aan de Hemweg. Op 24 maart 2017 lazen wij in het Parool dat NUON de kolen­cen­tra­le moge­lijk wil ver­ko­pen aan een ande­re pro­du­cent. Dat zou kun­nen bete­ke­nen dat deze dan tot 2034 open blijft! Dat wil­len wij voor­ko­men!

Geïnspireerd door het ini­ti­a­tief van Energiecoöperatie VanDeBron, die heeft laten weten 1 mil­joen euro te wil­len inves­te­ren in de slui­ting van de kolen­cen­tra­le, is het Bewonersinitiatief Hete Kolen opge­richt. Het doel van dit bewo­ners­ini­ti­a­tief is om de kolen­cen­tra­le aan de Hemweg zo snel moge­lijk te slui­ten, door een bij­dra­ge te leve­ren aan de koop van deze cen­tra­le.

Op 28 maart 2017 heb­ben wij daar­om onze crowd­fun­dings-cam­pag­ne gelan­ceerd. Via www​.hete​ko​len​.amsterdam kan ieder­een aan­ge­ven hoe­veel hete kolen hij of zij bereid is uit het vuur te crowd­fun­den voor de aan­koop en slui­ting van de kolen­cen­tra­le! Daarmee laten we aan NUON, de gemeen­te Amsterdam en de Rijksoverheid zien dat vele Amsterdammers de kolen­cen­tra­le zo snel moge­lijk wil­len slui­ten.

In de komen­de twee weken zul­len wij een stich­ting oprich­ten voor dit doel of gaan we deze hulp­ac­tie onder­bren­gen bij een bestaan­de orga­ni­sa­tie. Vanaf dat moment pas­sen wij de web­si­te aan, zodat ieder­een direct de hete kolen kan done­ren. Alle aan­mel­din­gen die tot die tijd bin­nen komen krij­gen van­af dat moment een beta­lingslink toe­ge­stuurd. Alle toe­ge­zeg­de dona­ties zul­len altijd alleen voor het doel van deze actie wor­den gebruikt.

*Totdat onze stich­ting is opge­richt zijn alle crowd­fund­toe­zeg­gin­gen vrij­blij­vend.


Bewonersinitiatief Hete Kolen is opge­richt door:

  • Maartje Eigeman
  • Vincent Feith
  • Floris Hesseling
  • Mees Meester
  • Irmin van der Meijden
  • Marinus Knulst
  • Zowie Viergever