Tijdlijn

Energiecoöperatie VanDeBron heeft met haar ini­ti­a­tief een sneeuw­bal­ef­fect ver­oor­zaakt. Wij kun­nen als Amsterdammers deze sneeuw­bal door laten rol­len door ook 1 mil­joen op te halen voor de aan­koop en het slui­ten van de kolen­cen­tra­le!

De ontwikkelingen tot nu toe:

13-04-2017

Collega-​werk­ge­vers, doe mee en steek uw nek uit. Laat werk­ne­mers van de Hemwegcentrale over­stap­pen naar een inno­va­tie­ve bran­che mét toe­komst­per­spec­tief.

Source: Nieuwe toe­komst voor Nuon-​mede­wer­kers van de Hemwegcentrale

13-04-2017

We zijn niet tegen slui­ting van de kolen­cen­tra­les en zijn voor duur­zaam­heid en een beter mili­eu, maar er moet wel een eer­lij­ke com­pen­sa­tie komen voor ieder­een’, zegt Berthus van Manen, al 38 jaar werk­zaam in de kolen­over­slag. De FNV pleit al lan­ger voor een kolen­fonds, zoals het vroe­ge­re mijn­wer­kers­fonds. Een breed soci­aal fonds voor de héle kolen­ke­ten. In totaal staan er 2800 banen op de tocht, waar­van 2200 in de vijf kolen­cen­tra­les zelf en zo’n 600 banen in de opslag, over­slag en ver­voer van kolen.

Source: FNV pro­tes­teert bij NUON cen­tra­le

07-04-2017
Wat doe je als de over­heid wei­gert om kolen­cen­tra­les te slui­ten? Dan koop je er gewoon zelf een­tje op. Energieleverancier Vandebron, stich­ting DOEN en ande­re par­tij­en boden onlangs €5 mil­joen voor de Hemweg-​cen­tra­le in Amsterdam. Vanaf nu loopt het bod con­ti­nu op dank­zij een unie­ke crowd­fun­ding-​actie.

Source: Wij wil­len Hemweg. En jij? | Greenpeace Nederland

07-04-2017
De crowd­fun­ding­ac­tie Wij wil­len #Hemweg’ is gestart. Doel is de Amsterdamse kolen­cen­tra­le van Nuon zo snel moge­lijk te slui­ten. Naast Vandebron, Triodos Bank en Stichting DOEN, heb­ben Greenpeace Nederland en bur­ger­ini­ti­a­tief Hete Kolen zich aan­ge­slo­ten.
 

Source: Crowdfundingactie van start om kolen­cen­tra­le in Amsterdam te slui­ten – Groene Courant

06-04-2017

De crowd­fund-​​actie van bur­ger­ini­ti­a­tief Hete Kolen heeft deze week al 10.000 Euro aan dona­ties toe­ge­zegd gekre­gen! Steunbetuigingen kwa­men van­uit alle wind­stre­ken bin­nen: van Canada tot Nieuw Zeeland wist men onze site te vin­den!

Source: Update: Crowdfund De hete Kolen Uit Het Vuur’ slecht de 10.000 Euro

05-04-2017

Source: Motie Zaanstad voor slui­ting kolen­cen­tra­le Hemweg

Donderdagavond 6 april wordt door ROSA een motie inge­diend tij­dens de raads­ver­ga­de­ring, samen met de PvdA, GL, SP en D66, zo wordt de woens­dag­avond ervoor aan­ge­kon­digd.

De motie roept het col­le­ge op zich uit te spre­ken voor slui­ting van de cen­tra­le en dit bestuur­lijk te bena­druk­ken, zoals bij­voor­beeld op dit moment bij de infor­ma­teur van een nieuw kabi­net. Ook roept de motie de gemeen­te Zaanstad op dit ini­ti­a­tief actief te pro­mo­ten.

De motie: https://zaanstad.raads​in​for​ma​tie​.nl/​d​o​c​u​ment/5185855/​​1/​​Motie_​​vreemd_​​Hemwegcentrale_2

04-04-2017

Maandag komen de werk­ne­mers van het Amsterdamse kolen­over­slag­be­drijf OBA bij­een, mor­gen vol­gen hun collega’s in Rotterdam. Stilleggen van cen­tra­les is de laat­ste optie, maar onze men­sen wor­den onge­dul­dig,” zegt vak­bonds­be­stuur­der Cees Bos.

Vakbond FNV Havens maakt zich gro­te zor­gen nu drie van de vier par­tij­en aan de for­ma­tie­ta­felD66, CDA en GroenLinks – voor­stan­ders zijn van het slui­ten van kolen­cen­tra­les. Maar zich vast­leg­gen op een com­pen­sa­tie­fonds wil­len ze niet.”

Source: Personeel van kolen­cen­tra­les dreigt met sta­king

04-04-2017

In die­zelf­de peri­o­de van­af 2010, pre­cies gedo­mi­neerd door de kabi­net­ten onder Mark Rutte, stoot­te Nederland 9 pro­cent meer uit. De rap­por­ten van de Emissie Autoriteit en van de Europese Commissie zijn het belang­rijk­ste resul­taat van het Europese sys­teem van emis­sie­rech­ten.

Source: CO2-​uit­stoot Nederland in 2016 hoog­ste ooit geme­ten – Economie – Voor nieuws, ach­ter­gron­den en columns

03-04-2017

In totaal staan er in Nederland nog vijf wer­ken­de kolen­cen­tra­les. Bij een slui­ting van de cen­tra­les ver­dwij­nen 2800 banen, becij­fer­de het minis­te­rie van Economische Zaken in 2016. De vak­bond pleit ervoor dat de over­heid een bedrag van 600 tot 800 mil­joen euro vrij­maakt als com­pen­sa­tie voor het banen­ver­lies.

Source: FNV wil 600 tot 800 mil­joen ter com­pen­sa­tie werk­lo­zen als kolen­cen­tra­les slui­ten – Economie – Voor nieuws, ach­ter­gron­den en columns

02-04-2017

Beschouwen we het bedrag van 250 mil­joen als de waar­de die de cen­tra­le heeft voor Nuon, dan lijkt het bedrag roos­kleu­rig maar niet onre­a­lis­tisch. Een onaf­han­ke­lijk advies­bu­reau schat­te de waar­de in gun­sti­ge omstan­dig­he­den op 200 mil­joen euro. Maar Nuon claimt een markt­waar­de van 250 mil­joen voor de Hemwegcentrale. Geen markt­par­tij zal bereid zijn dat bedrag neer te tel­len, gezien de kans op ver­vroeg­de slui­ting en de slech­te voor­uit­zich­ten voor de kolen­sec­tor. We beoor­de­len de stel­ling daar­om als gro­ten­deels onwaar.

Source: <span class=“caps”>NRC</​span> checkt: <span class=“push-single”></span>​<span class=“pull-single”>‘</span>Marktwaarde Hemwegcentrale is 250 mil­joen euro’ – Onwaar!

31-03-2017

Sluiting van de kolen­cen­tra­le aan de Amsterdamse Hemweg zal geen 55 mil­joen euro kos­ten, zoals eige­naar Nuon zegt, maar hoog­uit 10 mil­joen euro. Dat zegt Arnoud Kamerbeek, ener­gie-​expert en voor­ma­lig bestuurs­voor­zit­ter van de Zeeuwse ener­gie­maat­schap­pij Delta. Onder zijn lei­ding sloot Delta zijn kolen­cen­tra­le.

Source: Experts: slui­ting Amsterdamse kolen­cen­tra­le goed­ko­per dan eige­naar Nuon beweert – Economie – Voor nieuws, ach­ter­gron­den en columns

30-03-2017

Source: Bod op Hemwegcentrale ver­hoogd naar 5 mil­joen – Amsterdam – <span class=“caps”>PAROOL</​span>

Triodos Bank, Stichting Doen en een bie­der die lie­ver ano­niem blijft doen drie mil­joen bij het eer­de­re bod van de gemeen­te Amsterdam en Vandebron. Allemaal heb­ben zij een mil­joen euro over voor de oud­ste kolen­cen­tra­le, zo maakt ini­ti­a­tief­ne­mer Remco Wilcke van ener­gie­be­drijf Vandebron don­der­dag­avond bekend bij EenVandaag.

Natuur & Milieu heeft bere­kend dat Nederland zich 1,4 mil­jard euro kan bespa­ren als de Hemwegcentrale in 2020 zou dicht­gaan. Dat bedrag hoeft dan niet te wor­den betaald aan maat­re­ge­len om gezond­heids- en kli­maat­scha­de tegen te gaan.

Lees ook: Met een paar mil­joen krijg je een kolen­cen­tra­le niet dicht

26-03-2017

Persbericht: Amsterdammers star­ten hulp­ac­tie ​Crowdfund de hete kolen uit het vuur!’

​Amsterdam, 26 maart 2017. Een groep Amsterdammers is afge­lo­pen week­end gestart met een hulp­ac­tie voor het slui­ten van de laat­ste kolen­cen­tra­le van de stad, een ini­ti­a­tief van Energiecoöperatie VanDeBron. Via de web­si­te www​.hete​ko​len​.amsterdam kun­nen hete kolen uit het vuur gecrowd­fund wor­den!

Source: Amsterdammers star­ten hulp­ac­tie: Crowdfund de hete kolen uit het vuur!’

25-03-2017
Wethouder Abdeluheb Choho van Amsterdam heeft er een mil­joen euro voor over om de kolen­cen­tra­le in de stad te kun­nen slui­ten. Hij gaat de gemeen­te­raad vra­gen dat bedrag ter beschik­king te stel­len. Nuon is bereid met Amsterdam te onder­han­de­len over de ver­koop van de kolen­cen­tra­le.

Source: Amsterdam wil af van kolen­cen­tra­le en heeft daar zelfs een mil­joen voor over – Economie – Voor nieuws, ach­ter­gron­den en columns

24-03-2017

Nuon is op zoek naar een koper voor de cen­tra­le die nog tot 2024 mee zou moe­ten kun­nen. Vandebron wordt die nieu­we eige­naar in ieder geval niet. De con­cur­rent van Nuon bood don­der­dag 1 mil­joen euro op de cen­tra­le, naar eigen zeg­gen omdat Hemweg-8 Vandebron een doorn in het oog is.

Nuon wil de laat­ste kolen­cen­tra­le graag kwijt en deed minis­ter Henk Kamp van Economische Zaken in decem­ber al een het aan­bod de cen­tra­le te slui­ten. Toen Kamps mil­jar­den­sub­si­dies voor het bij­sto­ken van bio­mas­sa naar ande­re kolen­cen­tra­les gin­gen, zag Nuon geen ande­re uit­weg meer.

Source: Nuon wijst bod Vandebron op Hemweg-8 af – Amsterdam – PAROOL

24-03-2017

Source: Ook Tony’s Chocolonely heeft inte­res­se in Hemwegcentrale

Na stroom­le­ve­ran­cier Vandebron en de gemeen­te Amsterdam ver­klaart ook cho­co­la­de­ma­ker Tony’s Chocolonely zich bereid een mil­joen euro uit te trek­ken voor de Hemwegcentrale, de laat­ste kolen­cen­tra­le van ener­gie­be­drijf Nuon.

Lees ook: In 2030 wil de Amsterdamse haven af van steen­kool: wordt de haven trend­set­ter?