Veelgestelde vragen

Wat gaan jul­lie met het geld doen als de kolen­cen­tra­le niet gekocht wordt?

Het opge­haal­de bedrag zal alleen gebruikt wor­den voor de koop van de kolen­cen­tra­le aan de Hemweg te Amsterdam, met als doel deze te slui­ten. Als dit niet moge­lijk blijkt zul­len we alle toe­ge­zeg­de bedra­gen annu­le­ren of beta­lin­gen terug­stor­ten.

NUON heeft aan­ge­ge­ven dat er tien­tal­len mil­joe­nen nodig is voor de ver­koop van de kolen­cen­tra. Ook als er 1 mil­joen wordt gecrowd­fund, draagt dit toch niks bij?

Binnen 2 dagen is er al een bedrag van 3 mil­joen beschik­baar gesteld door Energiecoöperatie VanDeBron, gemeen­te Amsterdam en Tony Chocolony. Daar komen mis­schien nog wel meer inves­teer­ders bij! Met deze crowd­fun­ding wil­len we als stad ook ons steen­tje bij­dra­gen aan een scho­ne lucht en een duur­za­me toe­komst voor ons alle­maal. We crowd­fun­den de hete kolen uit het vuur!

Daarnaast wil­len we met deze actie ook voor­al aan NUON, de gemeen­te Amsterdam en de Rijksoverheid laten zien dat veel men­sen de kolen­cen­tra­le zo snel moge­lijk wil­len slui­ten! Dat bete­kent dus dat we niet lan­ger meer kun­nen wach­ten met seri­eu­ze onder­han­de­lin­gen hier­over.

Wie krijgt het geld?

Voorlopig hoe­ven men­sen alleen te laten weten hoe­veel geld ze van plan zijn om te steu­nen. In de tus­sen­tijd gaan we een stich­ting opzet­ten met als doel de koop van de kolen­cen­tra­le om deze te slui­ten. We zul­len ook de moge­lijk­heid ver­ken­nen om aan te slui­ten bij een ande­re orga­ni­sa­tie met ver­ge­lijk­ba­re doel­stel­ling. De toe­ge­zeg­de dona­ties zul­len alleen voor het doel van de cam­pag­ne wor­den gebruikt. Nooit voor iets anders. Als we een goe­de oplos­sing heb­ben gevon­den, zul­len alle aan­mel­din­gen die tot die tijd bin­nen zijn komen, een beta­lingslink krij­gen toe­ge­stuurd. Pas als die beta­ling is gedaan is de dona­tie defi­ni­tief.

Wat is er mis met de kolen­cen­tra­le?

Greenpeace schrijft hier onder ande­re over: Kolencentrales sto­ten veel CO2 uit. Zo leve­ren ze 30% van de stroom die we in Nederland ver­brui­ken en sto­ten daar­bij 65% van de tota­le emis­sies van de elek­tri­ci­teits­pro­duc­tie uit. Daarmee zijn ze ver­ant­woor­de­lijk voor 15% van de tota­le CO2-emis­sies van Nederland. Bovendien sto­ten ze fijn­stof, stik­stof en kwik uit, met nega­tie­ve gevol­gen voor gezond­heid en mili­eu. Het is moei­lijk in te zien hoe de kolen­cen­tra­les op de mid­del­lan­ge ter­mijn nog alle­maal onder­deel kun­nen zijn van een ver­duur­za­mend ener­gie­sys­teem.”

Maar ook NUON zelf geeft aan dat de slui­ting van de kolen­cen­tra­le van belang is voor de trans­for­ma­tie van fos­sie­le naar duur­za­me ener­gie

Ik kan niet (veel) geld mis­sen, maar ik zou dit ini­ti­a­tief toch graag steu­nen. Hoe kan ik mee­doen?

Het zou fan­tas­tisch zijn als we als stad ook 1 mil­joen bij kun­nen dra­gen. Maar alle klei­ne kool­tjes hel­pen. Ook als je lie­ver geen finan­ci­ë­le bij­dra­ge levert kan je op vele ande­re manie­ren deze crowd­fun­ding steu­nen. Lees er hier meer over.